Geodeta – Kim jest i co robi?

Geodeta Oława

Geodeta to specjalista, który zajmuje się pomiarami i wyznaczaniem granic terenów, a także tworzeniem map i innych dokumentacji geodezyjnej. Jego praca ma kluczowe znaczenie dla wielu dziedzin, takich jak budownictwo, rolnictwo, planowanie przestrzenne i ochrona środowiska. Jakie perspektywy zawodowe ma przed sobą geodeta Oława? Jak nim zostać? Zapraszamy do lektury.

Główne obowiązki geodety

Do głównych obowiązków geodety należą:

 • pomiary terenowe – wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych przy użyciu różnorodnych instrumentów, takich jak tachimetry, niwelatory i GPS;
 • wyznaczanie granic – określanie i wyznaczanie granic działek i innych terenów, w tym granic nieruchomości, lasów i dróg;
 • tworzenie map – opracowywanie map sytuacyjno-wysokościowych, katastralnych i innych, na podstawie wykonanych pomiarów;
 • obsługa dokumentacji geodezyjnej – prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji geodezyjnej, w tym rejestrów gruntowych i map ewidencyjnych;
 • uczestnictwo w procesach inwestycyjnych – współpraca z architektami, inżynierami i innymi specjalistami przy realizacji projektów budowlanych i infrastrukturalnych;
 • nadzór nad pracami geodezyjnymi – kierowanie zespołami geodetów i nadzorowanie realizacji projektów geodezyjnych.

Wymagania stawiane geodecie

Aby zostać geodetą, należy ukończyć studia wyższe na kierunku geodezja i kartografia. Konieczne jest również posiadanie państwowych uprawnień geodezyjnych, które można uzyskać po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Uprawnień Geodezyjnych i Kartograficznych.

Geodeta powinien posiadać szeroką wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, geodezji i kartografii. Ważne są również umiejętności praktyczne, takie jak posługiwanie się różnorodnymi instrumentami geodezyjnymi, korzystanie z programów komputerowych do tworzenia map i dokumentacji oraz praca w terenie. Geodeta Oława powinien być osobą odpowiedzialną, dokładną i rzetelną. Praca ta wymaga również umiejętności pracy w zespole oraz dobrej komunikacji z klientami.

Geodeta Środa Śląska

Geodeta Oława a perspektywy zawodowe

Geodeci są poszukiwani w wielu firmach i instytucjach, takich jak:

 • firmy geodezyjne – wykonują one różnorodne prace geodezyjne na zlecenie klientów indywidualnych i instytucjonalnych;
 • urzędy administracji państwowej – geodeci pracują w urzędach katastralnych, urzędach miast i gmin oraz innych instytucjach odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną;
 • firmy budowlane – geodeci są niezbędni na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych, od wytyczenia granic działki po inwentaryzację powykonawczą;
 • firmy energetyczne i telekomunikacyjne – geodeci wykonują pomiary i wyznaczenia tras dla linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 • uczelnie i instytuty naukowe – geodeta Środa Śląska prowadzi badania naukowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Perspektywy zawodowe dla geodetów są dobre. Rynek pracy stale się rozwija, a zapotrzebowanie na usługi geodezyjne jest coraz większe. Geodeci mają możliwość pracy w stabilnych firmach i instytucjach, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.